Voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Definities
Bedrijf: Paardenmassage Amyca gevestigd te Doetinchem.
Te leveren diensten: Masseren van paarden met een spierprobleem na grondige analyse. Daarnaast het verstrekken van instructie en advies aan amazone/ruiter ter verbetering  van de souplesse van uw paard.
Een overeenkomst waarbij tegen een vergoeding, diensten worden verleend door Paardenmassage Amyca in het kader van het welzijn van uw paard.
Deze vergoeding is bij u middels de site www.paardenmassageamyca.nl bekend.

2. Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten tussen Paardenmassage Amyca enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere
algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en
afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden van de klant.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk of via e-mail door Paardenmassage Amyca is bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene
Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht.
c. Wanneer door Paardenmassage Amyca gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of
onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Paardenmassage Amyca op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien
Paardenmassage Amyca één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

4. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Paardenmassage Amyca aan de klant zal
leveren omvat analyse, sportmassage van een paard en advies zoals mondeling
overeengekomen.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de
geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
c. Paardenmassage Amyca stelt geen diagnoses en iedere vorm van sportmassage is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, fysiotherapeut, hoefsmid of tandarts.

5. Annulering
a. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
b. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Paardenmassage Amyca
gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte
kosten.

6. Verantwoordelijkheden klant
a. De klant zal een geschikte ruimte ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren.
b. Bij de behandelingen zal de klant aanwezig zijn om te assisteren.
c. De klant zorgt ervoor dat het paard na beoordeling direct behandelt kan worden. Na de behandeling zal Paardenmassage Amyca adviezen geven hoe u het paard verder kunt ondersteunen ter bevordering van de behandelingen.

7. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de op de website vermelde tarieven worden geleverd. Paardenmassage Amyca behoudt het recht eventueel zijn
tarieven per de eerste van een maand te wijzigen.

8. Facturering en betaling
a. De betaling dient contant, via mobiel bankieren of via een tikkie, direct na
behandeling te betalen.
b. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.
c. Een factuur zal ik u, achteraf, per mail toezenden.

9. Aansprakelijkheid
a. Paardenmassage Amyca is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van
tekortkomingen die niet aan Paardenmassage Amyca kunnen worden toegerekend.
b. Paardenmassage Amyca is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien klant zich niet aan de in artikel 6 genoemd regels houdt.
c. Paardenmassage Amyca is niet aansprakelijk voor
gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard die na
behandeling tot uiting komen.
d. Paardenmassage Amyca is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling, het is bewezen dat sportmassage voor paarden geen schade aanricht.